Проектиране и изграждане на компресорни инсталации

За 10 години експлоатация на една компресорна инсталация, първоначалната инвестиция представлява не повече от 8% от всички разходи. Неправилният избор на компресорно оборудване, система за третиране, съхраняване и пренос на сгъстен въздух може да доведе до значително увеличаване на енергийните разходи, влошаване на качеството на продукцията, недостатъчно налягане и невъзможност за работа на някои машини.

Свържи се с нас

Информация за услугата

Синерга ООД

Как Синерга ООД изгражда компресорни инсталации?

При проектирането на инсталации за сгъстен въздух Синерга ООД се ръководи от три принципа:

 1. При проектирането да използва такова компресорно оборудване, подбрано по такъв начин, че да осигури изключително висока надеждност дори при най – тежките натоварвания
 2. Да гарантира, че инсталацията за сгъстен въздух ще осигурява нужното качество на сгъстен въздух дори при най – тежките работни условия.
 3. Да проектира и изгради компресорната инсталация така, че разходите за производството на бъдат възможно най – ниски, като по този начин намали оперативните си разходи, намали себестойността на продукцията и увеличи печалбата си.

 

Проектирането на инсталации за сгъстен въздух е отговорен процес и важна стъпка при изграждането на една инсталация за сгъстен въздух.

1. Избор на компресор.

Много често поради неправилно проектиране компресорните инсталации се изгждат от преоразмерени компресори, които водят до значителни енергийни разходи в последствие. Ето защо първата стъпка при проектирането на инсталации за сгъстен въздух е да се подбере правилната компресорна конфигурация. Какви са компресорите, които ще бъдат заложени в проекта зависи от консумацията на сгъстен въздух. Всяка машина има определен разход на сгъстен въздух, който е с определена честота на употреба. Това се нарича коефициент на едновременност и определя доколко често всяка една машина работи. От този коефициент зависи в много голяма степен и крайната стойност като консумация на сгъстен въздух

1.2. Избор на работно помещение. 

Важна част от проектирането е избора на работното помещение. То трябва да бъде с нужните размери така, че да отговаря на всички нормативни изисквания и в същото време да осигури достатъчно място на сервизните инженери да извършват регулярните сервизни обслужвания и евентуални ременти. В компресорното помещение трябва да може да се изгради адекватна система за вентилация, като се осигури точка, от която ще навлиза свеж въздух и точка, в която топлият въздух ще се отвежда извън работното помещение.

1.3. Избор на система за третиране на въздуха.

След като конфигурацията на компресорите е ясна е време да се избере подходящата система за филтрация и изсушаване на възудха. Много важно е системата за изсушаване да бъда бъде избрана така, че да осигурява надеждно подаване на сгъстен въздух при възможно най – тежките условия на работа предвид работното помещени и в същото време тази система не бива да бъде преоразмерявана, защото това води до допълнителни енергийни разходи. Много важно е да се вземе в предид типа на компресори (дали са винтови маслени или безмаслени компресори, дали са центробежни турбокомпресори или са бутални компресори) защото от отва зависи или качеството на въздуха на входа на системата за изсушаване и третиране.

1.4. Проектиране на системата за пренос на сгъстен въздух.

Проектирането на адекватна тръбна магистрала е от изключитело важно значение. Много често при неправилна изградена и оразмерена инсталация за сгъстен въздух производството изпитва недостиг на сгъстен въздух, който се дължи не на липса на достатъчна компресорна мощност, а на невъзможност този въздух да достигне с нужбното количество до всички консуматори. Тръбната магистрала трябва да е оразмерена така, че да осигурява оптимална скорост на потока в тръбите, като по този начин разликата между налягането в резервоара и налягането при най – далеченият консуматор да бъде възможно най – малко. При твърде малък диаметър на тръбите скоростта на въздуха в тях става твърде висок. Така от ламинарен потока става турболентен. Избора на материала на тръбите също е от съшествено значение. На първо място тръбите трябва да са сертифицирани, че са за сгъстен въздух. Те трябва да са от материал, който не променя качеството на въздуха (например в поцинкованите тръби и в тръбите от черна стомана се появява ръжда, като частици от нея тръгват в системата). Освен това тръбите трябва да са от материал, който е устойчив на слънчева радиация, ниски нива на топлинно разширение и в същото време от пожарна безопасност тръбите да не разпалват евентуален пожар.

1.5. Подвързване на консуматорите.

Правилното подвързване на машините в крайните точки е от съшествено значение. Много често поради неправилно използвани връзки в тези точки се появяват течове, които значително увеличават разходите на производството, а в някои случаи водят и до недостиг на сгъстен въздух. Ето защо свързването на машините в едно производство е мнгоо важна стъпка. Машини, които се планират да бъдат позиционирани на едно място за период по – дълъг от една година за такива машини не е препоръчително свързването да се извършва с т.нар. бързи връзки.

1.6. Избор на резервоари за сгъстен въздух.

Обема на резервоарите е много важен за правилното фунцкиониране на една система за сгъстен въздух. При проектирането на инстаклацията се отчита типа на консуматорите – дали е пиков или постоянен. Много често в система с много пикови консуматори или големи пикови консуматори при проектирането се залагат по – големи резервори, които буферират въздуха за пиковите консуматори, докато мощността на компресорите е по – малка. По този начин значително се намаляват енергийните разходи. В други случаи, в които коснуматорите са основно с постоянна консумация, резервоарите за сгъстен въздух се оразмеряват на база на консумацията. При тези случаи не е необходимо резервоаритте да бъдат много големи, защото това, което произвежда сгъстен въздух са компресорите, а не резервоарите за сгъстн въздух.

1.7. Система за дрениране. 

Отвеждането на конденза от системата за сгъстеб въздух е от изключитено важно значение когато говорим за качеството на въздуха. Колкото и да е добра инсталациата за изсушаване и филтрация, ако липсва адекватна система, която да отвежда конденза, то качеството на въздуха няма да може да бъде постигнато. Много често поради неправилно изградена система за кондензоотделяне производствата страдат от навлизане на влага в машинитем, въпреки че в инсталацията има изсушители, филтри, дренажи и други. ВАЖНО: В кондензата, които се е образувал в една инсталация с маслени компресори съдържа голямо количество масло. Поради тази причина този кондензат не може да се изхвърля директно в канализацията. Маслото в този конденз е нужно да бъде отделен,. Поради тази причина при проектирането на инсталации за сгъстен въздух залагаме системи за сепариране на маслото от конденза. Това са масло – водо сепаратори, които позволяват чистата вода да се изхвърли в канализацията, а маслото да се отдели.

1.8. Въздуховоди и вентиалция. 

Дори най – качественото компресорно оборудване не би работило надеждно без адекватна система за отвеждане на отпадната топлина. Около 70% от мощността на една компресорна инсталация се превърща в топлина. По този начин при липса на адекватна вентилация и въздуховоди температурата в компресорно се покачва значително. Увеличената темперанотура в компресорното води до увеличванен на работната температура на комрпесорите, което от своя страна води до увеличаване на остатъчното масло в системата за сгъстен въздух, затруднено изсушаване и филтрация и в крайна сметка може да доведе до дефектиране на компресорното оборудване. Ето защо при проектирането на еднa инсталация винаги проектираме адекдватна система за вентиалция и топлоотвеждане.

1.9. Утилизация на отпадната топлина.

 Както вече споменахме над 70% от инсталираната мощност на един компресор се превърща в топлина. Ето защо при проектирането на инсталации за сгъстен въздух Синерга ООД винаги залага хибридни системи за охлаждане, при които отпадната топлинна енергия може да се използва. Топлинната енергия е особено подходяща да се използва в производствени процеси като изсушаване, подгряване, изпичане или просто за отопление. Тези системи значително намаляват енергийните разходи, които се използват в работните процеси или за отопление. В същото време в случаите при които няма голяма консумация на топла вода (наприемр през лятото), охлаждането се осъществява през въздушният кръг.

Етапи в изграждането на работеща компресорна инсталация

След като проектирането е извършено идва ред на изпълнението на проекта. В зависимост от приложението Синерга ООД използва винтови маслени или безмаслени компресори Ingersoll Rand за да отговорим на нашите основни принципи, а именно:

 1. Компресорното оборудване да осигурява висока надеждност дори при най – тежките условия на работа
 2. Да гарантира, че инсталацията за сгъстен въздух ще осигурява нужното качество на сгъстен въздух дори при най – тежките работни условия.
 3. Да изгради компресорната инсталация така, че разходите за производството на бъдат възможно най – ниски, като по този начин намали оперативните си разходи, намали себестойността на продукцията и увеличи печалбата си.
tehnologiya kompresor ingersoll rand | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух
analiz | Синерга ООД | Решения за сгъстен въздух

При изграждането на компресорната инсталация Синерга ООД извършва:

 1. Доставка и подвързване на компресорите
 2. Доставка и подвързване на системата за изсушаване и филтрация
 3. Доставка и подвързване на резервоарите за сгъстен въздух
 4. Изграждане на тръбна магистрала с алуминиеви тръби
 5. Изграждане на система за дрениране
 6. Изграждане на система за вентилация и охлаждане
 7. Изграждане на система за утилизация на топлинната енергия
 8. Доставка и изграждане на мониторинг система за управление и мониторинг на компресорите, качеството на сгъстеният въздух, която алармира превантивно в случай на авария.

Доставка на оборудване и изпълнение на проекта

Синерга ООД доставя и извършва изграждането на електрическата инсталация необходима за работата на компресорното оборудване. Доставя и полага кабелите, изгражда и монтира таблата и автоматизацията.

Фирма Синерга проектира и изгражда системи за контрол, които не само дават на оператора пълна информация за състоянието на компресорната инсталация и възможности за управление, но имат вградени различни алгоритми, които управляват всеки елемент на системата съгласно специфичните изисквания и нужди.

Свържете се с нас